13:55 EDT Thứ sáu, 18/09/2020

Liên kết Web

 ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Kế hoạch NGLL » Các hoạt động

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Thứ hai - 03/03/2014 02:43
(Ảnh)

(Ảnh)

Thực hiện Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 8987/2012/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 46/2013/KTKĐCLGD- KĐPT, ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học;
            Trường THCS Trần Quốc Tuấn, xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2013 - 2014 như sau:
   I. Mục đích và phạm vi tự đánh giá
1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo 05 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Yêu cầu:
- Các nhóm giáo viên được phân công kiểm tra các tiêu chí cần thống nhất đánh giá một cách khách quan và trung thực;
- Sau khi tiến hành đánh giá và thu thập các minh chứng cần công khai và minh bạch thông báo trong nhóm cũng như trong Hội đồng tự đánh giá về minh chứng thu thập được;
- Cần bám sát kế hoạch để thực hiện và hoàn thành trong thời gian quy định.
   II. Hội đồng tự đánh giá
   1. Phân công Hội đồng tự đánh giá
   a, Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số: 175  /QĐ-THCS ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn. Gồm có 18 đồng chí:
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Dương Tấn Bửu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch TT
3 Tán Hoàng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Lê Doãn Thạnh Chủ tịch Công đoàn Uỷ viên HĐ
5 Ngô Thị Vân Bí thư Chi đoàn Uỷ viên HĐ
6 Vũ Thị Hà Tổng phụ trách đội Uỷ viên HĐ
7 Lê Vinh Thư kí Hội đồng Thư kí
8 Trần Quốc Quân TT Toán- Tin Uỷ viên HĐ
9 Nguyễn Xuân TT Hóa- Sinh Uỷ viên HĐ
10 Nguyễn Văn Quý TT Thể dục- Nhạc- Họa Uỷ viên HĐ
11 Võ Thị Thùy Trang TT Ngữ Văn- GDCD Uỷ viên HĐ
12 Huỳnh Thị Thanh TT Lý- CN Uỷ viên HĐ
13 Nguyễn Dũng TT Sử- Địa Uỷ viên HĐ
14 Phan Thị Vân TT Tiếng Anh Uỷ viên HĐ
15 Phan Sanh TT Văn Phòng Uỷ viên HĐ
16 Thi Thị Thương Văn Thư Uỷ viên HĐ
17 Nguyễn Thị Tường Vi Kế Toán Uỷ viên HĐ
18 Trần Văn Hiếu Giáo viên Toán- Tin Uỷ viên HĐ
b. Nhóm thư ký. Bao gồm 03 đ/c:
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Vinh Thư ký Hội đồng Nhóm trưởng
2 Thi Thị Thương Văn thư Ủy viên
3 Trần Văn Hiếu Giáo viên Toán- Tin Ủy viên
c. Các nhóm chuyên trách. Gồm 5 nhóm chính với các trưởng nhóm được phân công cụ thể như sau:
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1 1. Nguyễn Văn Sơn
2. Võ Thị Thùy Trang
3. Phan Sanh
4. Lê Vinh
- Hiệu trưởng (Nhóm trưởng)
- TTCM Ngữ văn- GDCD
- TTVP
- TKHĐ
Tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 1(gồm 10 tiêu chí)
Nhóm
2
1. Trần Quốc Quân
2. Nguyễn Dũng
3. Phan Thị Vân
4.Thi Thị Thương
- TTCM Toán-Tin(Nhóm trưởng)
- TTCM Sử- Địa
- TTCM Tiếng anh
- Văn Thư
Tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 2 (gồm 5 tiêu chí)
Nhóm
3
1. Dương Tấn Bửu
2. Nguyễn Văn An
3. Nguyễn Thị Tường Vi
4. Nguyễn Thị Hương
5. Nguyễn .T. Minh Hưởng
- P.Hiệu trưởng (Nhóm trưởng)
- Nhân viên bảo vệ
- Kế toán
- GV Thiết bị
- GV Thư viện
Tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 3 (gồm 6 tiêu chí)
Nhóm
4
1. Lê Doãn Thạnh
2. Ngô Thị Vân
3. Vũ Thị Hà
4. Lê Thị Ngọc Thu
- CTCĐ (Nhóm trưởng)
- BTCĐ
- TPT Đội
- TB. TTrND
Tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 4 (gồm 3 tiêu chí)
Nhóm 5 1.Tán Hoàng
2. Huỳnh Thị Thanh
3. Nguyễn Văn Quý
4. Nguyễn Xuân
5. Nguyễn Thị Nhung
6. Huỳnh Thị Thu Hoa
7. Võ Thu
- P.Hiệu trưởng (Nhóm trưởng)
- TTCM Lý-CN
- TTCM Thể dục- Nhạc- Họa
- TTCM Hóa- Sinh
- TPCM Hóa- Sinh
- TPCM Ngữ văn- GDCD
- GV Phụ trách PCGD
Tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 5 (gồm 12 tiêu chí)
 
2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:
a. Thời gian: từ ngày 05 đến 14/10/2013.
b. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá, nhóm thư ký và các bộ phận liên quan khác.
c. Nội dung tập huấn:
            Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Công văn số 8987/2012/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Công văn số 46/2013/KTKĐCLGD- KĐPT, ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học;
Các lưu ý khi thu thập và xử lý minh chứng. Lỗi thường gặp khi viết báo cáo tự đánh giá…
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:
- Xác định trách nhiệm chung của mọi thành viên trong nhà trường đều được huy động để tham gia;
- Hoạt động tự đánh giá liên quan đến cá nhân, tổ chức nào thì cá nhân và tổ chức đó có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, hồ sơ minh chứng cho Hội đồng tự đánh giá thông qua các nhóm công tác.
- Nhà trường đầu tư tài chính, CSVC, VPP ... và các điều kiện khác để thu thập tư liệu, xây dựng và bảo quản bộ hồ sơ tự đánh giá theo đúng yêu cầu của cấp trên.
Tiêu chuẩn Các hoạt động Các nguồn lực cần được huy động/cung cấp Thời điểm huy động Ghi
chú
Tiêu chuẩn 1:
Tổ chức và quản lý nhà trường
- Tập hợp các loại hồ sơ lưu trữ từ năm học 2009-2010 đến năm 2013-2014.
- Mã hóa và sắp xếp vào các hộp theo quy định.
- Các tổ, bộ phận đoàn thể cung cấp thông tin minh chứng; các nhóm thu thập, xây dựng các tiêu chuẩn theo sự phân công.
 - Kinh phí hoạt động theo công văn 3372/SGDĐT-KHTC
Từ tháng 11/2013 đến tháng 03/2014.  
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh - Tập hợp các loại hồ sơ lưu trữ từ năm học 2009- 2010 đến năm 2013-2014.
- Mã hóa và sắp xếp vào các hộp theo quy định.
- Các tổ, bộ phận đoàn thể cung cấp thông tin minh chứng; các nhóm thu thập, xây dựng các tiêu chuẩn theo sự phân công.
 - Kinh phí hoạt động theo công văn 3372/SGDĐT-KHTC
Từ tháng 11/2013 đến tháng 03/2014.  
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học - Tập hợp các loại hồ sơ lưu trữ từ năm học 2009-2010 đến năm 2013-2014.
- Mã hóa và sắp xếp vào các hộp theo quy định.
- Các tổ, bộ phận đoàn thể cung cấp thông tin minh chứng; các nhóm thu thập, xây dựng các tiêu chuẩn theo sự phân công.
- Kinh phí hoạt động theo  công văn 3372/SGDĐT- KHTC
Từ tháng 11/2013 đến tháng 03/2014.  
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội - Tập hợp các loại hồ sơ lưu trữ từ năm học 2009-2010 đến năm 2013-2014.
- Mã hóa và sắp xếp vào các hộp theo quy định.
- Các tổ, bộ phận đoàn thể cung cấp thông tin minh chứng; các nhóm thu thập, xây dựng các tiêu chuẩn theo sự phân công.
 - Kinh phí hoạt động theo công văn 3372/SGDĐT-KHTC
Từ tháng 11/2013 đến tháng 03/2014.  
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục - Tập hợp các loại hồ sơ lưu trữ từ năm học 2009-2010 đến năm 2013-2014.
- Mã hóa và sắp xếp vào các hộp theo quy định.
- Các tổ, bộ phận đoàn thể cung cấp thông tin minh chứng; các nhóm thu thập, xây dựng các tiêu chuẩn theo sự phân công.
- Kinh phí hoạt động  theo công văn 3372/SGDĐT- KHTC
Từ tháng 11/2013 đến tháng 03/2014.  
4.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
           Các thông tin minh chứng sẽ do các nhóm thu thập. Các bộ phận có liên quan có trách nhiệm cung cấp các thông tin khi các nhóm yêu cầu. Các nhóm dùng bản photo, bản gốc trả lại cho các bộ phận. Các thông tin minh chứng cần mã hóa theo quy định.
             Sau khi các nhóm thu thập đầy đủ các thông tin minh chứng thì tập hợp các thông tin minh chứng gọn nhẹ (như tài liệu, hình ảnh…) sắp xếp trong các hộp đảm bảo theo thứ tự dễ tìm kiếm và dễ sử dụng. Đối với các thông tin minh chứng phức tạp, cồng kềnh (như hệ thống hồ sơ, sổ sách; các tài liệu có số lượng lớn, các hiện vật…) thì ghi rõ nơi có thể đến đọc, xem, quan sát. Trường hợp một tài liệu làm thông tin minh chứng cho nhiều chỉ số thì chỉ cần một bản, ghi chú theo hướng dẫn một mã thông tin, không cần nhân thêm bản.

Tác giả bài viết: Dương Tấn Bửu

Nguồn tin: Nội Bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017
                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com